Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta UPOV – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Na lokaciji Delta izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda primjenom BAF tehnologije, kapaciteta 200.000 ES (ekvivalent stanovnika) i maksimalnim kišnim dotokom od 1.000 litara u sekundi. Bit će drugog stupnja pročišćavanja u skladu s veličinom aglomeracije i osjetljivošću mora ovog dijela Riječkog zaljeva.

Temeljit će se na postupcima biološke obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, proizvodnjom bioplina iz kanalizacijskog mulja za vlastite energetske potrebe i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90 posto suhe tvari.

Svi dijelovi uređaja bit će u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine. Radovi će se izvesti prema FIDIC-ovoj žutoj knjizi, u skladu s kojom izvođač izrađuje projekt i izvodi radove. Svi zahvati izvest će se na građevinskoj čestici površine 2,2 ha s maksimalnim dimenzijama 224×30 m. Projektom je planirana izgradnja građevina tehnološke namjene unutar matrice bloka, potom upravna zgrada UPOV-a te prometnice i zelene površine javnog karaktera.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora zadovoljiti II stupanj pročišćavanja sukladno kapacitetu aglomeracije i recipijentu u koji se otpadne vode ispuštaju. Recipijent otpadnih voda aglomeracije Rijeka je more Riječkog zaljeva koje prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10) predstavlja manje osjetljivo područje za ispuštanje otpadnih voda.

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doprinijet će se zaštiti priobalnog mora i riječkog akvatorija, očuvanju morskih staništa i vrsta te smanjenju onečišćenja i zaštiti zdravlja ljudi.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 69.360.939,73 EUR (bez PDV-a).

Izvođač radova je zajednica ponuditelja

  • CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd.

Uslugu nadzora nad gradnjom pruža zajednica izvršitelja:

  • INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Rok za završetak radova je 50 mjeseci.

Radovi obuhvaćeni ugovorom uključuju:

  1. projektiranje
  2. izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  3. izgradnju spojnog cjevovoda do postojećeg podmorskog ispusta
  4. izgradnju mosta preko Rječine
  5. izgradnju administrativne zgrade KD VODOVOD I KANALIZACIJA
  6. probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  7. rušenje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr