Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O projektu – Europski projekt aglomeracija Rijeka

O projektu

Autor: porilookAdmin
event 30.12.2021.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ jedno je od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Njime je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta te gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz navedeno, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje, koje čine područje aglomeracije Rijeka. Tijekom provedbe EU projekta izvodit će se i dodatni radovi na izgradnji javne vodoopskrbe, koji će biti financirani iz lokalnih sredstava.

STRUKTURA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE

Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/15, 129/15, 15/17 I 18/17), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda:

 • Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
 • Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo financija,
 • Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
 • Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
 • Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
 • Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode,
 • Korisnik projekta i Naručitelj je Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU RIJEKA

KORISTI OD IZVOĐENJA PROJEKTA

Na području izvođenja radova osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe. Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa postojećih 75 posto na oko 92 posto do kraja projekta.

Povećanje priključenosti osigurat će se i kroz omogućavanje priključenja objekata smještenih ispod razine kanalizacijskog kolektora, kako novoizgrađenih tako i postojećih. Za njihovo priključenje na sustav javne odvodnje dobavit će se 2512 malih lokalnih internih crpnih stanica, koje će se financirati bespovratnim europskim sredstvima.
Projektom je nadalje predviđena optimizacija postojećeg mješovitog sustava javne odvodnje (sustava koji prihvaća oborinsku i sanitarnu otpadnu vodu) čime će se riješiti problem negativnog utjecaja na more duž grada Rijeke, zatim problem prodora mora u kanalizacijski sustav i taloženja u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnima s obalom i izrazito malim padom, zbog čega se smanjuje njihova prohodnost i sl. Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje, zamijenit će se i dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje nije moguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama smanjit će se gubici u vodoopskrbnom sustavu za oko 8 posto te povećati efikasnost vodoopskrbnog sustava uz smanjenje količina zahvaćene vode.

CILJ PROJEKTA

 • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama
 • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode
 • smanjenje zagađenja mora
 • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava
 • smanjenje gubitaka i povećanje efikasnosti vodoopskrbnog sustava

Navedeni ciljevi postavljeni su u skladu sa sljedećim pravnim aktima Europske unije:

 • Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)
 • Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)
 • Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ)
 • Direktivom o kvaliteti vode za kupanje (2006/7/EZ)

VRIJEDNOST RADOVA

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 233.799.649,88 EUR (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini od 166.772.643,17 EUR (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 67.027.006,70 EUR odnosno 28,67%, osigurava se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda osiguravaju po 24.575.451,99 EUR. Preostalih 17.876.102,73 EUR nacionalnih sredstava osigurava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

PROJEKT UKLJUČUJE:

 • 217 km kanalizacijskih cjevovoda
 • 125 kanalizacijskih crpnih stanica
 • 12 retencijskih bazena
 • 20 kišnih preljeva
 • 3 separatora masti i ulja
 • rekonstrukciju 100 km vodovoda
 • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Rijeka

Uz Projekt će se izvoditi dodatni radovi na izgradnji/rekonstrukciji javne vodoopskrbe koji će se financirati iz lokalnih sredstava.

EUPAR – POJMOVNIK

ŠTO JE AGLOMERACIJA RIJEKA?

Za razliku od urbane aglomeracije koja je urbana cjelina nastala spajanjem više gradova, u vodno-komunalnom kontekstu aglomeracija znači područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijamnik.

ŠTO JE KANALIZACIJSKI CJEVOVOD?

Kanalizacijski cjevovod podzemni je cjevovod koji prikuplja i odvodi otpadnu vodu do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

ČEMU SLUŽI KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA?

Kanalizacijska crpna stanica je postrojenje za podizanje otpadnih voda s niže razine na višu.

ŠTO JE KIŠNI PRELJEV, A ŠTO RETENCIJSKI BAZEN?

Kišni preljev podzemna je građevina koja se izvodi na mješovitom sustavu odvodnje i služi za rasterećenje sustava pri većoj količini otpadne vode (prilikom velikih kiša) tako da se u građevini izbistreni višak vode preusmjerava (prelijeva) u rasteretni kanal. Retencijski bazen podzemna je građevina većih dimenzija koja služi za prihvat i zadržavanje otpadne vode tijekom većih kišnih događaja, a koje se nakon prestanka kiše vraćaju u sustav.

KOJA JE SVRHA SEPARATORA ULJA I MASTI?

Separator masti i ulja podzemna je građevina koja služi za smanjenje onečišćenja oborinskih voda koje se ispuštaju u prijamnik.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr